ORDER NOW

Makimono Menu

EDOMAE Sushi NIGIRI | SASHIMI | MAKIMONO
1

MAKIMONO | SUSHI ROLL

ALL MAKIMONO | SUSHI ROLL ~6 TO ~8 PIECES

Sushi Maki Roll Near MeMaki Sushi Roll Taunton
2

MAKIMONO | SUSHI ROLL

ALL MAKIMONO | SUSHI ROLL ~6 TO ~8 PIECES

3

MAKIMONO | SUSHI ROLL

ALL MAKIMONO | SUSHI ROLL ~6 TO ~8 PIECES

Sushi Maki Roll Taunton
Sushi Poke Bowl Taunton
4

MAKIMONO | SUSHI ROLL